U-YOB2000OB

8" non-metallic kitchen with gooseneck spout & pull-down vegetable sprayer w/ teapot handles - Oil Rub Bronze